0985 939309Liên hệ

Bảng qui đổi đơn vị đo lường

Thông số container hàng không
January 1, 2017
Dịch vụ xuất nhập khẩu
January 17, 2017

Bảng qui đổi đơn vị đo lường

Dụng cụ tính toán tương tác được sử dụng để chuyển đổi tiền tệ, trọng lượng, số lượng, khối lượng, thời gian, khoảng cách và nhiều thứ khác.

CHIỀU DÀI
Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical Mile
1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062 0.00053996
1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 0.53995680
0.0254 0.00003 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001372
0.3048 0.00030 12 1 0.33333 0.00019 0.00016458
0.9144 0.00091 36 3 1 0.00057 0.00049374
1609.34 1.60934 63360 5280 1760 1 0.86897408
1852 1.852 72913 6076.12 2025.37 1.15075 1
DIỆN TÍCH
Square Meter Are Hectare Square Km. Square Yard Acre Square Mile
1 0.01 0.001 l 1.19599 0.00025 l
100 1 0.01 0.0001 119.599 0.02471 l
10000 100 1 0.01 11960 2.47105 0.00001372
l 10000 100 1 l 247.105 0.38610
0.83613 0.00836 0.00004 l 1 0.00021 l
4046.86 404686 0.404659 0.00405 4840 1 0.00156
l l l 2.58999 3097600 640 1
KHỐI LƯỢNG
Cubic Meter Liter U.S. Gallon Cubic Inch Cubic Foot Imperial Gallon
1 1000 264.171 61023.7 35.3147 219.978
0.001 1 2.26418 61.0255 0.03532 0.21998
0.00379 3.78532 1 231.001 0.13368 0.8237
0.0002 0.01639 0.00433 1 0.00058 0.00360
0.02832 28.316 7.48048 1728 1 6.22883
0.00455 4.54596 1.20095 277.42 0.16054 1
TRỌNG LƯỢNG
Gram Kilogram Ton Ounce Pound Short Ton Long Ton
1 0.01 0.03527 0.0022
1000 1 0.001 35.2740 2.20462 0.0011 0.0098
1000 1 352740 2204.62 1.10231 0.984235
28.3495 0.02835 0.00003 1 0.0625
453.593 0.45359 0.00045 16 1 0.0005 0.00045
907.186 0.90719 32000 2000 1 0.8929
907185 1016.05 1.01605 35840 2240 1.12 1